Data Science Consortium

Chiang Mai University

List of Accepted Applicants for Master of Science Program in Data Science and Doctor of Philosophy Program in Data Science

10 พฤษภาคม 2022

ANNOUNCEMENT

List of Accepted Applicants for Master of Science Program in Data Science and Doctor of Philosophy Program in Data Science (unofficial) HERE!

Chiang Mai University

Semester 1/2022 (1/65) Batch 2

Please register on the registration office website (https://cmu.to/24V5W) on June 4, 2022.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล

27 เมษายน 2022

เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนงานประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพันธกิจทั้งการวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในด้านการศึกษาประกอบไปด้วยสามแผนการศึกษาได้แก่

ประกาศมาตรการควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

20 เมษายน 2022

เพื่อให้การเข้าใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตการการควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ของสาขาวิชาฯ ดังนี้

  1. งดให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (บริเวณชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  2. สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยที่มีความจำเป็นในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้แจ้ง รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผ่านการกรอกข้อมูลเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ตาม link: https://cmu.to/w2M6T หรือแสกน QR Code ด้านล่าง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยแจ้งประวัติการเดินทาง พร้อมนำผลการตรวจหาเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) แสดงแก่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายก่อนการเข้าใช้พื้นที่ โดยใช้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าห้องวิจัยกำชับให้นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในความดูแล กำหนดให้ตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง