เน้นวิชาชีพ
(แผน ข ภาคพิเศษ)

เป้าหมายของผู้เรียน
เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จริงร่วมกับวิชาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประยุกต์
เกณฑ์การรับเข้า
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิทยาการข้อมูล มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ข้อกำหนดเฉพาะ
-
ระยะเวลาในการศึกษา
2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ)
ค่าใช้จ่าย
 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท รวม 160,000 บาท ตลอดหลักสูตร
 • For foreigner student, fee per semester is 50,000 Thai baht / 4 semester (Total 200,000 Thai baht)
จำนวนรับ
30 คน
โครงสร้างหลักสูตร
 • กิจกรรมเสริมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต (ภาษาอังกฤษ โดยมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติเสริมภาษาไทย)
 • วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (มีทุนสนับสนุนบางส่วน)
 • *สำหรับนักศึกษาต่างชาติกิจกรรมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
กระบวนวิชาบังคับที่ต้องเรียน
 • สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics for Data Science)
 • การจัดการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Management and Big Data)
 • การเขียนโปรแกรมวิทยาการข้อมูล (Data Science Programming)
 • ทุกสรรพสิ่งเริ่มต้นจากข้อมูล (Everything Starts with Data)
กลุ่มกระบวนวิชาเลือกในหลักสูตร
 • วิศวกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Engineering and Architecture)
  ตัวอย่างวิชา: Distributed System, Cloud Computing, Data Governance
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของแมชชีน (Data Analytics and Machine Learning)
  ตัวอย่างวิชา: Machine Learning, AI, Statistical Decision Methods
 • การประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมูล (Application of Data Science)
  ตัวอย่างวิชา: Big Data Analytics, Energy Data Analytic
 • การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (Bussiness Analytics and E-commerce)
  ตัวอย่างวิชา: Data Analytics for E-Commerce, Data Driven CRM
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
 • เรียนกระบวนวิชาครบตามเงื่อนไข
 • ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
 • สอบผ่านการค้นคว้าอิสระ
 • เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 เรื่อง