ชื่อ - Name สังกัด - Affiliation ความเชี่ยวชาญ - Expertise
ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม
Assist. Prof. Karn Patanukhom
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Image Processing
รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
Assoc. Prof. Juggapong Natwichai
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Database Systems
ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
Assist. Prof. Jakramate Bootkrajang
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Machine learning
รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
Assoc. Prof. Jeerayut Chaijaruwanich
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Bioinformatics, Machine Learning
ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
Assist. Prof. Chartchai Doung sa-ard
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
College of Arts, Media and Technology
Software Design methodology
อ.ดร.ดลภาค พรนพรัตน์
Donlapark Pornnopparath
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Applied Statistics
ผศ.ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
Assist. Prof. Dussadee Praserttitipong
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Data Warehousing, Knowledge Discovery
รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
Assoc. Prof. Trasapong Thaiupathump
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Data Communications
อ.ดร.ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
Pree Thiengburanathum
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
College of Arts, Media and Technology
Machine Learning, Intelligent System
ผศ.ดร.พร้อมพงษ์ สกุลศีล
Assist. Prof. Prompong Sugunnasil
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
College of Arts, Media and Technology
Evolutionary Computation, Artificial Neural Network
อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา
Pruet Boonma
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Distributed Systems
ผศ.ดร.พิมผกา ธานินพงศ์
Assist. Prof. Pimpaka Thaninpong
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Applied Statistics, Data Mining
รศ.พิษณุ เจียวคุณ
Assoc. Prof. Pitsanu Chiawkhun
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสิรฐ
Assist. Prof. Paskorn Champrasert
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
Optimization Theory and Applications
อ.ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
Passakorn Phannachitta
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
College of Arts, Media and Technology
Text Mining, Machine Learning
ผศ.ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
Phasit Charoenkwan
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
College of Arts, Media and Technology
Bioinformatics, Natural Language Processing (NLP)
รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
Assoc. Prof. Rattasit Sukhahuta
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Natural Language Processing (NLP)
ผศ.ดร.วาริน เชาวทัต
Assist. Prof. Varin Chouvatut
คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
Image Processing, Computer Vision