รับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการ วัน-เวลา
รับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 6 พฤษภาคม 2563
สอบข้อเขียน 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 8:30-11:30

ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่สอบ: พื้นฐานสถิติ และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและตรรกะ
สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00-17:00

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สัมภาษณ์ทุกคน)
ประกาศผลการสอบเข้า 12 พฤษภาคม 2563
รายงานตัวพร้อมจ่ายค่าลงทะเบียน 6 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการสมัคร
  1. กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/
  2. อัพโหลดเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
  3. เลือก "สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล" และทำการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อย
  4. ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องหลักฐาน (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องอัพโหลด
  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนา Transcript
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)