รับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ วัน-เวลา
รับสมัคร 27 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16:30

สอบข้อเขียน

8 มกราคม 2565 เวลา 09:30-11:30

สอบผ่านระบบออนไลน์

 • พื้นฐานสถิติ
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและตรรกะ
สอบสัมภาษณ์ 8 มกราคม 2565 เวลา 13:00-16:30

สอบผ่านระบบออนไลน์ (สัมภาษณ์ทุกคน)
ประกาศผลการสอบเข้า 26 มกราคม 2565
รายงานตัวพร้อมจ่ายค่าลงทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/
 2. อัพโหลดเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
 3. เลือก "สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล" และทำการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อย

เอกสารที่จำเป็น

เอกสารทั้งหมดให้สแกนจากเอกสารจริงเป็นภาพสีและเป็น PDF format

สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

 1. รูปถ่ายล่าสุด (ขนาด Passport, ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 2. สำเนา Transcript
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ

 1. รูปถ่ายล่าสุด (ขนาด Passport, ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 2. สำเนา Transcript ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนา Passport
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม

รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย 053-944-101