เน้นวิจัยและการประยุกต์ใช้
(แผน ก แบบ ก2)

เป้าหมายของผู้เรียน
นักวิจัยเชิงพัฒนา, นักวิชาการประยุกต์, ผู้ที่มีพื้นฐานและต้องการค้นคว้าในเชิงลึก
เกณฑ์การรับเข้า
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิทยาการข้อมูล มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ข้อกำหนดเฉพาะ
-
ระยะเวลาในการศึกษา
2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ)
ค่าใช้จ่าย
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท รวม 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร
จำนวนรับ
15 คน
โครงสร้างหลักสูตร
 • กิจกรรมเสริมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต (ภาษาอังกฤษ โดยมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติเสริมภาษาไทย)
 • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับที่ต้องเรียน
 • สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics for Data Science)
 • การจัดการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Management and Big Data)
 • การเขียนโปรแกรมวิทยาการข้อมูล (Data Science Programming)
 • ทุกสรรพสิ่งเริ่มต้นจากข้อมูล (Everything Starts with Data)
กลุ่มกระบวนวิชาเลือกในหลักสูตร
 • วิศวกรรมข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Engineering and Architecture)
  ตัวอย่างวิชา: Distributed System, Cloud Computing, Data Governance
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของแมชชีน (Data Analytics and Machine Learning)
  ตัวอย่างวิชา: Machine Learning, AI, Statistical Decision Methods
 • การประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมูล (Application of Data Science)
  ตัวอย่างวิชา: Big Data Analytics, Energy Data Analytic
 • การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ (Bussiness Analytics and E-commerce)
  ตัวอย่างวิชา: Data Analytics for E-Commerce, Data Driven CRM
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
 • เรียนกระบวนวิชาครบตามเงื่อนไข
 • ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • สอบผ่านวิทยานิพนธ์
 • เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 จำนวน 1 เรื่อง