กลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Data Science Consortium, Chiang Mai University หรือ DSC-CMU

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสร้างงานวิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านวิทยาการข้อมูลให้เกิดเป็นผลงานที่จับต้องได้ โดยมีรากฐานที่สำคัญจากองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการทางธุรกิจ และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบัน DSC-CMU รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล หรือ Master of Science Program in Data Science ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนโดยมุ่งหวังการผลิตบัณฑิตเป้าหมายดังนี้ 1) นักวิจัยที่สามารถค้นคว้า วิจัย เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลได้อย่างเชี่ยวชาญ 2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบการจัดการ/วิเคราะห์/แสดงผลข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้

ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบูรณาการฯ ด้านวิทยาการข้อมูลจะมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการข้อมูลอีกด้วย

แนวคิดในการบริหารกลุ่มบูรณาการฯ
ด้านวิทยาการข้อมูลไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในระดับสูงเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการยกระดับองค์ความรู้ผ่านการวิจัยเชิงลึกของคณาจารย์ภายในกลุ่มฯ โดยมุ่งแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนและโจทย์วิจัยจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกนั้น นอกจากจะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่แล้ว ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถนักศึกษาของหลักสูตร ด้วยการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของกลุ่มฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านวิชาการ ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น ทางกลุ่มฯ ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับสูงเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการให้ครบวงจรผ่านการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ เช่น วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร หรือการจัดการของมูลขนาดใหญ่ ให้กับทั้งองค์กรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Community Stakeholder) กับมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ กลุ่ม DSC-CMU