เน้นวิจัยเชิงลึก
(แผน ก แบบ ก1)

เป้าหมายของผู้เรียน
นักวิชาการ, นักวิจัยด้าน Data Science
เกณฑ์การรับเข้า
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดี
ข้อกำหนดเฉพาะ
ได้รับเกียรตินิยม หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิทยาการข้อมูล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ระยะเวลาในการศึกษา
2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ)
ค่าใช้จ่าย
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท รวม 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร
จำนวนรับ
2 คน
โครงสร้างหลักสูตร
  • กิจกรรมเสริมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
กระบวนวิชาบังคับที่ต้องเรียน
-
กลุ่มกระบวนวิชาเลือกในหลักสูตร
-
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
  • สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
  • สอบผ่านวิทยานิพนธ์
  • เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 จำนวน 1 เรื่อง และเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง