หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล
27 เมษายน 2022

เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนงานประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพันธกิจทั้งการวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในด้านการศึกษาประกอบไปด้วยสามแผนการศึกษาได้แก่