ประกาศมาตรการควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
20 เมษายน 2022

เพื่อให้การเข้าใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตการการควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ของสาขาวิชาฯ ดังนี้

  1. งดให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (บริเวณชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
  2. สำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยที่มีความจำเป็นในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้แจ้ง รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผ่านการกรอกข้อมูลเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ตาม link: https://cmu.to/w2M6T หรือแสกน QR Code ด้านล่าง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยแจ้งประวัติการเดินทาง พร้อมนำผลการตรวจหาเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) แสดงแก่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายก่อนการเข้าใช้พื้นที่ โดยใช้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าห้องวิจัยกำชับให้นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในความดูแล กำหนดให้ตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง