ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา 1/2565 (แบบไม่เป็นทางการ)
10 มกราคม 2022

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษาที่ 2565 (รอบที่ 1)

📢 ประกาศ

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าไปรายงานตัวในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลิก) ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565