ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน CMU Presidential Scholarship ปีการศึกษา 2565
29 พฤศจิกายน 2021

การเปิดรับสมัครทุน CMU Presidential Scholarship ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครและพิจารณาเพียง 2 รอบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 65 เท่านั้น


รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 2 พ.ย. - 27 ธ.ค. 64
รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 18 ก.พ. - 25 เม.ย. 64


ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในเทอม 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 65 และประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว
จะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาพร้อมกับการสมัครขอรับทุนฯ ตามกำหนดการดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ตาม QR ในเอกสารแนบ

แสกน QR