ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในภาคการศึกษา 1/64
24 พฤศจิกายน 2021

📌แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/64
เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในทุกรายวิชา
ซึ่งสามารถเข้าทำการประเมินฯ ผ่านระบบ CMU-SIS
ภายใน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564